Verimlilik ve uygunluk denetimini kim yürütür?

Bu, uzmanlarımızın zaman zaman aldığı bir sorudur. Şimdi, ilgilenen herkes için eksiksiz bir ayrıntılı açıklama ve cevabımız var!

Sordu: Claudie Gottlieb
Puan: 4.2/5(68 oy)

Hindistan'ın denetçisi ve genel denetçisi kendi yönergeleri ve talimatları uyarınca yasal denetime ek olarak verimlilik ekonomisine yönelik mülkiyet denetimi yapma hakkına sahiptir.

Mülkiyet denetimini kim yapar?

Mülkiyet denetimi kavramının doğduğu yer burasıdır. Mülkiyet denetimi şu şekilde tanımlanmıştır: yöneticilerin eylem ve kararlarının denetimi . Böyle bir denetimin odak noktası mali disiplin, yetki yapısı, verimlilik, kurallar ve düzenlemeler ve kamu yararının korunmasıdır.

Mülkiyet denetimi ve verimlilik denetimi nedir?

Bu Kamu yararına olup olmadıklarını ve uygun davranış standartlarını karşılayıp karşılamadıklarını öğrenmek için eylem ve kararların incelenmesi . Uygunluk Denetimi, herhangi bir gelir sızıntısı veya yanlışlıkla veya sahtekarlıkla fon israfı olmadığının incelenmesiyle ilgilidir.Yönetim denetimini kimler yapabilir?

Yönetim Denetimi genellikle şirket çalışanı veya bağımsız danışman tarafından ve yönetimin bireysel değerlendirmeden ziyade bir ekip olarak eleştirel değerlendirmesine odaklanmıştır.

Verimlilik denetimi nedir?

Verimlilik Denetimi şu şekilde tanımlanabilir: yönetimin hedeflere verimli ve etkili bir şekilde ulaşma çabalarının sistematik bir incelemesi yönetim politikalarına ve belirtilen şartlara uyumu belirlemek için.

Bcom Honors 6. Sem, Maliyet ve Yönetim Denetimi -- Özel Mülkiyet ve Verimlilik Denetimi

21 ilgili soru bulundu

Denetim raporunu kim hazırlar?

Denetçi Raporu

denetçi Raporunu Şirketler Kanunu hükümlerini, muhasebe standartlarını ve denetim standartlarını dikkate alarak hazırlar. Ayrıca yıllık genel kurul toplantısında raporu şirkete sunar.

Bir şirketin hesaplarının özel denetimini kim yönetir?

Merkezi Hükümet Herhangi bir zamanda, siparişte belirtilen süre veya süreler için şirket hesaplarının özel bir denetiminin yapılmasını emredebilir ve aynı veya farklı bir emirle, () bendinde tanımlanan bir yeminli mali müşavir atayabilir. b) Bölüm 2'nin (1) alt bölümünün ...

Yönetim denetiminin geliştiricisi kimdir?

1932'de T.G. Gül Cambridge Üniversitesi'nde yönetim öğretim görevlisi ve Leyland Motors'un eski yöneticisi olan , yıllık organizasyon ve yönetim denetimi kavramını benimsedi; Queens Üniversitesi İşletme Fakültesi profesörü William P. Leonard da aynı şeyi yaptı ve ticari varlığın kapsamlı bir şekilde incelenmesini istedi.

Yönetim denetiminin diğer adı nedir?

Bu genellikle yönetim tarafından hazırlanan çeşitli planların yanı sıra politikaları, programları ve prosedürlerinin denetlenmesini içerir. Bir yönetim denetimi gerçekleştiren kişi, halk arasında bir yönetim denetimi olarak bilinir. operasyonel yönetim denetçisi veya verimlilik denetçisi .


Merkezi hükümetin onayından sonra maliyet denetçisini kim atar?

Ans. Bölüm 233B(2) hükümlerine göre, Bir Şirketin Yönetim Kurulu Merkezi Hükümetin ön onayını aldıktan sonra bir maliyet denetçisi atayabilir.

Şirketin ilk denetçisini kim atar?

2013 tarihli Şirketler Yasası'nın 139(6) Bölümü, bir Devlet şirketi dışındaki bir şirketin ilk denetçisinin, Yönetim Kurulu Şirketin tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde ve Kurul'un bu denetçiyi atamaması halinde, Yönetim Kurulu üyelerine ...

Özel denetim nedir?

Özel denetim Herhangi bir özel faaliyetin kamu yararına olup olmadığını anlamak için karşılaştırmak ve incelemek için yürütülen bir denetim veya yaygın olarak kabul edilen gümrük ve davranış standartlarına uygun olarak. ... Mülkiyet denetimi raporu, denetçi tarafından kendisini atayan kişiye sunulur.

CA'da denetim nedir?

Denetim, 2017 CGST Yasasının 2(13) bölümünde tanımlanmıştır ve şu anlama gelir: GST Kanunları uyarınca kayıtlı kişi tarafından tutulan veya sağlanan kayıtların, iadelerin ve diğer belgelerin incelenmesi veya cironun doğruluğunu doğrulamak için şu anda yürürlükte olan başka bir yasa kapsamında veya altında yapılan kurallar ...


Kapsamlı denetim nedir?

Kapsamlı denetim, muhasebe ve vergi kayıtlarının tüm alanlarının incelenmesi, bir şirketin mali ve ekonomik faaliyetlerinin tam ve eksiksiz bir şekilde araştırılmasıdır. Kapsamlı denetim, bir muhasebe ve raporlama hatalarını belirleme ve düzeltme araçları .

Mali denetim nedir ve neden yapılır?

Bir mali denetim emin olmak için bir kuruluşun mali tablolarının objektif olarak incelenmesi ve değerlendirilmesi. finansal kayıtların, temsil ettiklerini iddia ettikleri işlemlerin adil ve doğru bir temsili olduğunu.

Sekreterlik denetimi ne anlama gelmektedir?

Sekreterlik Denetimi bir denetimdir Şirketler Yasası ve şirket için geçerli olan diğer kurumsal ve ekonomik yasalar dahil olmak üzere çeşitli mevzuatların uygunluğunu kontrol etmek . ... Sekreterlik Denetimi, uygunsuzluk durumlarının tespit edilmesine yardımcı olur ve düzeltici önlemlerin alınmasını kolaylaştırır.

Kuruluşlar neden yönetim denetimlerini kullanır?

Yönetim denetiminin amacı, bireysel yönetici performansını değerlendirmek değil, Yönetim ekibini hissedarların çıkarları doğrultusunda çalışma etkinliği açısından değerlendirmek , çalışanlarla iyi ilişkiler sürdürmek ve itibar standartlarını korumak.


Devlet şirketi için maliyet denetimini kim atar?

Maliyet denetçisi tarafından atanacaktır. Yönetim Kurulu Şirketin bir Denetim Komitesine sahip olması gerektiği durumlarda Denetim Komitesinin tavsiyesi üzerine.

Sosyal denetim nedir?

Sosyal denetim Bir kuruluşun performansını ve davranışını değerlendirmek, raporlamak ve iyileştirmek ve toplum üzerindeki etkilerini ölçmek için bir süreç . ... Muhasebe terimlerinde, sosyal denetim, bir işletmenin kamu yararına, kar amacı gütmeyen ve sosyal faaliyetlerinin gözden geçirilmesi olarak tanımlanır.

DSÖ, ISAS'ı yayınlar?

Uluslararası Denetim Standartları (ISA), finansal bilgilerin denetimine ilişkin profesyonel standartlardır. Bu standartlar tarafından yayınlanan Uluslararası Denetim ve Güvence Standartları Kurulu (IAASB) aracılığıyla Uluslararası Muhasebeciler Federasyonu (IFAC) .

Denetçi memur mu?

Memur olarak Denetçi:

Lindley LJ, bir denetçinin şirket yetkilisi şirket tarafından atandığı için ve konumu, bölümde şirket yetkilisi olarak tanımlanmıştır. Yöneticilerin hizmetkarı değildir.


İşlevsel yönetim denetimi nedir?

Yönetim denetimi tanımlar bir organizasyonun amaçları eğer bu tür hedefler belirlenmemişse. Her bir sorumluluk merkezi için gelir ve gider bütçelerine ilişkin format ve ilgili talimatların geliştirilmesinde rehberlik sağlar. ... Bir organizasyonun genel hedeflerini küçük parçalara ayırır.

Yıllık raporu kim hazırlar?

Birçok halka açık şirketler kendi kurum içi personelinin yıllık raporlarını hazırlamasını sağlar veya raporlara eşlik edecek etkileyici broşürler oluşturmak için büyük muhasebe firmalarına, profesyonel yazı firmalarına ve grafik sanatçılarına gönderirler. Buradaki odak, daha küçük şirketler, LLC'ler ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Mali tabloların hazırlanmasından kim sorumludur?

Bir Şirketin Mali Tablolarını Kim Hazırlar? Bir şirketin yönetimi şirketin finansal tablolarının ve ilgili açıklamaların hazırlanmasından sorumludur. Şirket dışındaki bağımsız denetçi, daha sonra mali tabloları ve açıklamaları denetime tabi tutar.